حسن اصغری

استادیار گروه جراحی

عضویت در همایش

کارگاه ها و سمینار ها

تحریریه مجلات

انجمن های بین المللی